Program wychowawczy

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek

im. bł. Laury Vicuña w Krakowie

Misja szkoły


Misją naszej szkoły jest:

 • wychowywanie dzieci w duchu wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na wyzwania współczesnego świata,

 • nauczanie dzieci w zakresie treści programowych dla danego etapu edukacji,

 • towarzyszenie rodzinie w realizacji jej funkcji wychowawczej i współpraca z rodziną we wspieraniu rozwoju integralnego każdego dziecka.

Wspólnota wychowawcza szkoły


Ważność i skuteczność wychowania realizowanego przez szkołę dla dobra każdego dziecka domaga się współpracy wszystkich uczestniczących w jej misji na etapie:

 • planowania,

 • działania,

 • weryfikacji.

Zatem Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuña realizuje swoje zadania wspierania integralnego rozwoju każdego ucznia we wspólnocie wychowawczej, którą stanowią:

 • wspólnota sióstr salezjanek,

 • nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

 • dzieci i ich rodziny,

 • osoby współpracujące ze szkołą w obszarze wychowania.

Podstawą współpracy w ramach wspólnoty wychowawczej są przyjęte w szkole, a wynikające z jej katolickiej i salezjańskiej tożsamości :

 • system wartości , dla którego źródłem są: Ewangelia i nauczanie Kościoła Katolickiego, historia i kultura narodu , wyzwania współczesnego świata,

 • system wychowawczy ks. Bosko rozumiany jako duchowość i jako metoda wychowawcza.

Cała wspólnota wychowawcza uznaje pierwszeństwo rodziny w wychowaniu dzieci.

Poszczególne grupy wspólnoty wychowawczej uznają i szanują swoją odrębność i specyficzność w realizacji procesu wychowania.
Zwornikiem we współpracy wszystkich grup wspólnoty wychowawczej jest dobro dzieci rozumiane jako konsekwencja prawdy o godności człowieka jako osoby i o powołaniu do świętości.

Pierwszym oddziaływaniem wychowawczym dorosłych, tworzących wspólnotę wychowawczą szkoły, jest świadectwo życia.
Całą wspólnotę wychowawczą ożywia charakterystyczny dla duchowości salezjańskiej duch rodzinny, który polega na:

 • szacunku i zaufaniu we współpracy,

 • jasności i szczerości relacji,

 • życzliwości i gotowości pomocy,

 • odpowiedzialności za realizację misji szkoły,

 • uczciwości i wspaniałomyślności w pracy,

 • otwartości i radości serca.

Nauczyciel - Wychowawca


Wzorem wychowawcy dla wszystkich uczestniczących w misji szkoły są św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello - założyciele Rodziny Salezjańskiej, którzy nadal pozostają wzorem osoby wychowawcy.

Słowa ks. Bosko - Ojca i nauczyciela młodych:

 • Największym szczęściem dla dziecka jest świadomość, że jest kochane”

 • Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał.”

 • Spotkacie ludzi bardziej wykształconych, zdolniejszych, bardziej uznanych ode mnie, ale nikt nie pokocha was tak, jak ja was pokochałem.”

 • Wierzcie mi, że wszystko czym jestem, jest całkowicie dla was. Nie mam innego celu jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fizyczne.”

 • Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także dla was gotów jestem oddać życie.”

Dla skuteczności wychowania w naszej szkole warunkiem pierwszym i najważniejszym jest osoba nauczyciela - świadka i mistrza tych wartości, które są źródłem i celem procesu wychowywania w szkole.

Nauczyciel dla uczniów jest:

 • prostym i autentycznym świadkiem wiary katolickiej i tych wartości, dla których ta wiara jest źródłem,

 • przykładem codziennych postaw i postępowania według Bożych przykazań i nauki Kościoła,

 • przyjacielem dzieci, który swoją miłość wobec nich wyraża akceptacją każdej osoby, cierpliwością, pokojem serca i pogodą ducha w relacjach, wyrozumiałością i stanowczością, wiernością zasadom i otwartością na konkretną rzeczywistość, pokorą i mądrością, optymizmem i roztropnością, radością serca i mocą ducha,

 • zdolny widzieć teraźniejszość każdego dziecka w perspektywie eschatologicznej człowieka, gotowy pomóc każdemu dziecku przeżywać najprostsze wydarzenia teraźniejszości ze względu na cel życia człowieka,

 • kompetentny i kreatywny w zakresie powierzonych mu zadań i działań wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w szkole,

 • otwarty na współpracę z rodziną i całą wspólnotą wychowawczą.

Współpraca z rodziną


Podstawowym prawem rodziny, wynikającym z jej natury i powołania jest jej pierwszeństwo w wychowywaniu swoich dzieci.

Nasza szkoła to prawo uznaje jako priorytet we współpracy z rodziną, a swoje działania wychowawcze wobec dzieci rozumie i realizuje jako służbę rodzinie.
Od rodziców, którzy wybierają dla swoich dzieci naszą szkołę, szkoła oczekuje akceptacji systemu wartości, dla których źródłem są Ewangelia i nauczanie Kościoła katolickiego oraz systemu wychowawczego ks. Bosko.

Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania polega na:

 • wspomaganiu rodziców w podnoszeniu kompetencji wychowawczych,

 • wspólnym planowaniu działań wychowawczych wobec dziecka,

 • ustalaniu działań wychowawczych właściwych rodzinie i szkole - nawzajem uzupełniających się dla realizacji celu,

 • podejmowaniu razem współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi dla dobra dziecka.

Taka współpraca szkoły i rodziny wymaga:

 • szacunku i zaufania,

 • szczerego dialogu poszukującego dobra dziecka,

 • kreatywności i konsekwencji w działaniu.

Współpraca ze środowiskiem


Nasza szkoła pełni swoją misję w konkretnym środowisku i czasie; jest otwarta na rzeczywistość w każdym jej wymiarze i na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze cele wychowania dzieci na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

W gronie tych, z którymi współpracujemy są:

 • szkoły salezjańskie w Polsce / Federacja Szkół Salezjańskich w Polsce/ i zagranicą / Europejska Komisja Szkół Salezjańskich /

 • szkoły katolickie w Polsce w ramach Rady Szkół Katolickich,

 • szkoły w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem szkół naszej dzielnicy,

 • wspólnoty kościelne przede wszystkim parafia i diecezja,

 • władze samorządowe dzielnicy i miasta

 • instytucje i stowarzyszenia edukacyjne,

 • instytucje i stowarzyszenia kulturalne,

 • media katolickie i lokalne,

 • placówki naukowe i placówki doskonalenia nauczycieli,

Celem tej współpracy jest podnoszenie jakości pracy szkoły w obszarze wychowania oraz wdrażanie nauczycieli, rodziców i dzieci do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa, do wzrastania przez współpracę, do odpowiedzialnego wspierania rozwoju środowiska.

System wychowawczy ks. Bosko (System prewencyjny)


Nasza szkoła swoją misję wychowania dzieci realizuje według systemu wychowawczego ks. Bosko, zwanego systemem prewencyjnym (uprzedzającym).

Tak jak ks. Bosko i Maria Dominika Mazzarello rozumiemy i realizujemy ten system jako duchowość i jako metodę oddziaływań wychowawczych ze świadomością, że duchowość jest warunkiem skuteczności metody.

Duchowość to znaczy, że zasady systemu prewencyjnego stają się stylem osobistego życia nauczycieli i wychowawców. Uczniowie są odbiorcami świadectwa tej duchowości, a następnie w sposób naturalny jej naśladowcami.

Metoda wychowawcza, to znaczy określony styl relacji międzyosobowych nauczyciel - uczeń i celowych oddziaływań realizowanych w tej relacji.

Zasady systemu wychowawczego ks. Bosko są następujące:
rozum, religia, miłość.

Zasada rozumu:
Wychowanie w naszej szkole to wychowanie osoby, której podstawowymi atrybutami są: rozumność i wolna wola, przez które zdolna jest do poznawania prawdy i do kierowania się tą prawdą w wyborach.

Z zasady rozumu wynikają :

 • akceptacja i szacunek dla każdej osoby z uwzględnieniem jej osobistych talentów i ograniczeń, jej osobistej drogi rozwoju i powołania,

 • towarzyszenie w osobistej drodze rozwoju integralnego każdego ucznia,

 • dialog jako forma budowania relacji międzyosobowych.

Zasada religii:
Wychowanie w naszej szkole to wychowanie do ściśle określonego systemu wartości, dla których źródłem jest Ewangelia i nauczanie Kościoła katolickiego.
Warunkiem skuteczności wychowania jest współpraca człowieka: wychowawcy i wychowanka z łaską Bożą poprzez sakramenty, modlitwę i udział w życiu wspólnoty Kościoła.

Zasada miłości:
Miłość wychowawcza jest rozumiana jako czynienie dobra wychowankowi na drodze jego rozwoju.
Z zasady miłości wpływają takie postawy nauczyciela - wychowawcy wobec ucznia jak szacunek, akceptacja zalet i braków, nadzieja w perspektywie przyszłości, poświęcenie, cierpliwość, pokora, wyrozumiałość, kultura bycia, przebaczenie, odpowiedzialność, roztropne wymagania, stanowczość, pokój serca, radość z sukcesów, /por. 1 Kor 13/. Młody człowiek doświadczając takiej miłości, przyjmuje ją jako własną postawę.

Rozwój integralny osoby


Z personalizmu chrześcijańskiego, który jest podstawą dla planowania, realizacji i weryfikacji wychowania w szkole katolickiej, wynika pojęcie i treść rozwoju integralnego osoby.
W naszej szkole rozwój integralny rozumiemy i wspieramy jako harmonię wielu wymiarów rozwoju, z uszanowaniem indywidualności każdego dziecka.

Rozwój fizyczny

 • dbanie o zdrowie (propagowanie zdrowego stylu życia),

 • zdrowie fizyczne,

 • sprawność fizyczna,

 • poznawanie różnych form spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu (zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze i turystyczne),

 • racjonalny, higieniczny tryb życia.

Rozwój intelektualny

 • poszukiwanie prawdy, poznawanie prawdy i przyjmowanie prawdy,

 • poznawanie siebie: swoich uzdolnień i swoich braków,

 • realizowanie i rozszerzanie swoich uzdolnień,

 • umiejętność samodzielnego uczenia się,

 • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,

 • umiejętność logicznego myślenia, nie tylko w obszarze wiedzy, ale także w życiu,

 • umiejętność szukania, gromadzenia i weryfikowania informacji; umiejętność trafnego posługiwania się informacją i tworzenia rzetelnej informacji,

 • umiejętność bezpiecznego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telefonii komórkowej,

 • umiejętność przetwarzania informacji z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Rozwój emocjonalny

 • poznawanie własnej sfery emocjonalnej,

 • umiejętność kierowania emocjami: okazywania i opanowywania,

 • umiejętność włączenia emocji w budowanie relacji międzyosobowych,

 • umiejętność radzenia sobie w rywalizacji w różnorodnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych),

 • umiejętność wzbudzania energii i ukierunkowania wysiłku na określony cel.

Rozwój społeczny

 • kultura bycia według przyjętych norm,

 • umiejętność porozumiewania się: słuchania i wypowiadania się, nawiązywania kontaktu,

 • umiejętność współpracy w grupie: dawanie i przyjmowanie, uznanie wartości w inności, szukanie dobra wspólnego,

 • umiejętność pomagania innym (budzenie wrażliwości na dobro),

 • włączanie się w życie grupy (klasy, szkoły) jako odpowiedź na propozycje oraz podejmowanie aktywności z własnej inicjatywy,

 • umiejętność dostrzegania potrzeb innych w grupie i potrzeb całej grupy,

 • przyjmowania (na miarę swoich możliwości) odpowiedzialności za grupę,

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,

 • podejmowanie uczciwej, sumiennej i kreatywnej pracy,

 • umiejętność poszanowania inności drugiego człowieka – postawa tolerancji,

 • postawa szacunku do pracy rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

 • postawa szacunku wobec dobra wspólnego,

 • postawa patriotyzmu,

 • przygotowanie do życia w rodzinie,

 • poznawanie zasad demokratycznych i samorządności na poziomie klasy i szkoły.

Rozwój moralny

 • zdolność wartościowania zgodnie z katolickim systemem wartości,

 • umiejętność oceny własnych zachowań względem wartości,

 • umiejętność dobrowolnych, świadomych wyborów według wartości (postawa „być” zamiast „mieć”),

 • umiejętność rozdzielenia oceny człowieka od oceny jego postępowania,

 • umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich wyborów,

 • umiejętność planowania swojego postępowania według wartości,

 • umiejętność argumentowania za pomocą wartości,

 • umiejętność reagowania na przemoc fizyczną i psychiczną oraz przejawy demoralizacji,

 • zdolność przyjmowania postawy asertywnej.

Rozwój duchowy

 • poznawanie prawd wiary,

 • pogłębianie życia wiarą w codziennych wydarzeniach,

 • wzrastanie w zaufaniu Bogu i jego łasce,

 • zdolność refleksji według Słowa Bożego,

 • osobista troska o kontakt z Bogiem przez sakramenty i modlitwę,

 • odkrywanie w swoim życiu i podejmowanie powołania do świętości.

Sylwetka absolwenta naszej szkoły

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim najbliższym otoczeniu (w domu i szkole).

Potrafi uczyć się, myśleć, działać, poszukiwać, komunikować się i współpracować.

Swoją postawą, postępowaniem prezentuje wartości chrześcijańskie.

Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

Jest świadomy swojej tożsamości narodowej i europejskiej.

Potrafi się komunikować w języku obcym.

Jest samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

 

Wartości


Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek pełni swoją misję wspierania integralnego rozwoju każdego dziecka w systemie wartości, dla którego źródłem jest Słowo Boże i nauczanie Kościoła Katolickiego.

Bóg
ten, który jest Stwórcą i Odkupicielem człowieka i świata, którego miłość nadaje sens życiu każdego człowieka i całego świata, którego łaska jest mocą dla każdego człowieka i całego świata.

Człowiek
każdy stworzony na podobieństwo Boga, obdarzony duszą nieśmiertelną, rozumem i wolną wolą jako osoba, wezwany do szczęścia na ziemi i w wieczności.

Rodzina
miejsce, w którym człowiek na drodze swojego wzrastania doświadcza miłości i uczy się miłością żyć; poznaje, doświadcza i przyjmuje do swego życia szlachetne postawy w relacji do Boga, drugiego człowieka i społeczeństwa.

Kościół
sakrament zbawienia, w którym człowiek rozwija swoją wiarę i staje się jej świadkiem w świecie.

Miłość
postawa rozumu, woli i emocji człowieka dla świadczenia dobra drugiej osobie, szczególnie słabszej, także za cenę poświęcenia.

Ojczyzna
jej historia i kultura są istotnym elementem rozwoju osoby.

Prawda
jest podstawą formacji sumienia i kształtowania relacji ze sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Praca
jest dziełem człowieka, przez które człowiek indywidualnie wyraża siebie i rozwija się, a także ma swój udział w rozwoju całego świata.

Pokój
stan sumienia i serca człowieka wyrażający jego odwrócenie się od zła i zaangażowanie w czynienie dobra sobie i bliźnim.

Wiedza
owoc ludzkiego rozumu i serca, który rozwija człowieka i jego relacje z innymi ludźmi i całym światem.

Wolność
zdolność wyboru dobra i odważnego przeciwstawienia się złu w sobie i w środowisku.

Patron szkoły


Patronka szkoły bł. Laura Vicuña jest dla wszystkich grup wspólnoty wychowawczej szkoły wzorem życia dla osiągnięcia wzrastania aż do świętości w swoim stanie i przez pełnienie swoich obowiązków.

Z jej postaci odczytujemy następujące wyzwania:

 • szacunek dla piękna i wielkości dziecka,

 • zaufanie mocy łaski Bożej w rozwoju dziecka,

 • pomoc rodzinie w wypełnianiu jej misji wychowawczej,

 • ważność wychowania integralnego, a szczególnie moralnego w szkole,

 • odpowiedzialność za wspieranie rozwoju życia duchowego dziecka,

 • kształtowanie u siebie i u dzieci wrażliwości i prawości sumienia,

 • budowanie relacji życzliwości i zaufania między rodziną i szkołą.

Działania wychowawcze w szkole


Proces integralnego rozwoju każdego ucznia w szkole wspierają konkretne oddziaływania wychowawcze. Są one następujące:

Życie religijne w szkole
Wychowanie w szkole katolickiej jest harmonią oddziaływań wychowawców i łaski Bożej. Fundamentem procesu wychowania jest więc życie religijne w szkole, które realizuje się dla dobra każdej osoby: ucznia i nauczyciela przez:

 • codzienną modlitwę przed lekcjami,

 • Eucharystię wspólnoty wychowawczej z okazji różnych ważnych wydarzeń,

 • rekolekcje wielkopostne,

 • święta katolickie, szczególnie salezjańskie, obchodzone w szkole,

 • okazje do korzystania z sakramentu pojednania,

 • pielgrzymki religijne,

 • dostępność dla wszystkich kaplicy w szkole,

 • elementy religijne w wystroju klas,

 • włączanie się w życie parafii i Kościoła Krakowskiego,

 • odnoszenie się do wartości Ewangelii w różnych wydarzeniach życia.

Organizacja życia szkoły
Szkoła jest pierwszą instytucją, którą poznaje uczeń, pierwszym społeczeństwem, w życiu którego uczestniczy.
Dlatego życie naszej szkolnej społeczności charakteryzują:

 • kultura bycia wszystkich pracowników szkoły wobec siebie i wobec uczniów,

 • wymaganie kultury bycia od uczniów,

 • punktualność i sumienność wykonywania swojej pracy,

 • czystość i porządek w klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach,

 • znajomość i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole,

 • przepływ informacji w zakresie organizacji pracy szkoły,

 • przepływ informacji między szkołą a rodziną,

 • konsekwencje przekraczania norm społecznych,

 • bezinteresowna praca na rzecz szkoły, jako społeczności,

 • troska o mienie szkoły,

 • świadomość wpływu na innych i budzenie poczucia odpowiedzialności za innych.

Proces nauczania
Nauczanie szkolne jest nierozerwalnie związane z wychowaniem - jest obszarem bardzo skutecznych, choć czasami ukrytych, oddziaływań wychowawczych.

Skuteczność wychowawczą procesu dydaktycznego w szkole osiągamy respektując zasady:

 • nauczyciele są kompetentni i uczciwi w przekazywaniu wiedzy,

 • zajęcia edukacyjne są dobrze przygotowane i prowadzone z zaangażowaniem uczniów, ich ciekawości poznawania świata, ich zdolności i ich samodzielnej pracy,

 • nauczyciele stawiają uczniom wymagania adekwatne do ich możliwości i z życzliwością, ale konsekwentnie respektują ich wypełnianie,

 • uczniowie mają możliwość uzyskania pomocy w trudnościach w nauce,

 • uczniowie mają możliwość rozszerzania swojej wiedzy i zainteresowań na różnych zajęciach pozalekcyjnych,

 • uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych konkursach, których celem jest przede wszystkim wzmacnianie motywacji do nauki, animowanie postaw samodzielności i kreatywności oraz zdrowej ambicji,

 • w procesie oceniania uczeń otrzymuje wiarygodną i uzasadnioną informację o swoich osiągnięciach,

 • ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów ma wymiar motywacyjny i wprowadza do samooceny,

 • na zajęciach edukacyjnych nauczyciele wymagają odpowiedniej kultury zachowania, sumienności wykorzystania czasu, szacunku dla pracy nauczyciela i pracy innych uczniów.

Grupa rówieśnicza
Grupa rówieśnicza jest zwyczajnym, a więc bardzo skutecznym środowiskiem wychowawczym. Grupę rówieśniczą w szkole budujemy w oparciu o następujące zasady:

 • troska o kulturę bycia i wzajemny szacunek dzieci względem siebie,

 • uczenie współpracy i zdrowej rywalizacji,

 • czujność wobec choćby najmniejszych przejawów zjawisk patologicznych,

 • kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej, kreatywności społecznej,

 • wspieranie koleżeństwa i przyjaźni,

 • kształtowanie postawy odwagi cywilnej,

 • wdrażanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w samorządności,

 • kształtowanie postaw życzliwości, bezinteresownej pomocy, radości z sukcesu innych.

Relacja nauczyciel - uczeń
Odgrywają rolę decydującą w procesie wychowania.

Ze strony nauczyciela charakteryzują ją:

 • uczciwość i rzetelność nauczyciela,

 • bezinteresowność i bezstronność,

 • autorytet świadka wartości,

 • kultura bycia i szacunek,

 • dialog i mądrość w stawianiu wymagań,

 • empatia i asertywność,

 • wyrozumiałość i stanowczość.

Ze strony ucznia:

 • kultura bycia,

 • szacunek dla pracy nauczyciela,

 • sumienność wykonywania obowiązków.

Tradycje szkoły


Tradycja szkoły jest elementem jej tożsamości, strażnikiem wartości i znakiem nadziei na przyszłość. Tradycja szkoły jest w stałym procesie tworzenia się.

Elementy tradycji naszej szkoły:

Święta - w tradycji salezjańskiej wspólne świętowanie ma charakter wychowawczy. Wspólne świętowanie ma na celu przywołanie wartości, które są bazą i celem procesu wychowania, przeżywania radości serca we wspólnocie bliskich z codzienności, odniesienia rzeczywistości do perspektywy wieczności, wyrażenia postaw właściwych uczniom Jezusa wobec innych ludzi.

Święta celebrowane w szkole:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

 • Święto Edukacji Narodowej – 14 października

 • Tydzień Kultury Języka Polskiego – listopad

 • Dzień Absolwenta – listopad

 • uroczystość Niepokalanej – 8 grudnia

 • Boże Narodzenie, wigilie w klasach

 • święto patronki szkoły – 22 stycznia

 • uroczystość ks. Bosko – 31 stycznia

 • święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – 24 maja

 • święto rodziny – PIKNIK – czerwiec

Celebracja święta jest harmonią dwóch elementów: modlitwy i zabawy w atmosferze życzliwości.

Absolwenci szkoły
Naszą szkołę opuszczają dzieci w trudnym dla nich okresie adolescencji. Aby wspierać nadal rozpoczęty w szkole proces wychowania i pomagać młodym podejmować odpowiedzialność za swój rozwój, szkoła proponuje absolwentom spotkania formacyjne.

 

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • Piątek 2017-10-20, Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana
  Łk 12,1-7
  Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Dokumenty szkoły Program wychowawczy