Zasady rekrutacji do kl. I

Pobierz wniosek

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek

im. bł. Laury Vicuna w Krakowie

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).
 1. Informacje o szkole.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innych aktów prawnych dotyczących szkół publicznych.
 3. Szkoła jest szkołą katolicką, to znaczy wypełnia swoje zadania: wychowanie, nauczanie i opiekę nad dziećmi w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła Katolickiego.
 4. Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i ich rodziców szkoła realizuje w duchu systemu wychowawczego św. Jana Bosko opartego na trzech zasadach: rozumu, religii i miłości.
 5. Szkoła jest szkołą publiczną, powszechnie dostępną, bez obwodu.
 6. Organem prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska mające siedzibę w Łomiankach, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki, posiadające osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Zapisy do szkoły.
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie  prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 8. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci:
  1. na podstawie pisemnego wniosku - wypełnionego i złożonego w sekretariacie szkoły,
  2. po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się dokumenty o spełnianiu poszczególnych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W ramach postępowania rekrutacyjnego komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji, sporządza protokół i przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

 1. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej.
 2. Rodzice pragną wychowania swojego dziecka w duchu wartości chrześcijańskich,
 3. Rodzeństwo dziecka jest lub było uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie,             
 4. Kandydat jest dzieckiem pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie,
 5. Wielodzietność rodziny kandydata,
 6. Rodzice dziecka mieszkają/ pracują na osiedlu Kościuszkowskim lub w pobliżu szkoły.

W przypadku dzieci, które osiągnęły tę samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu na ostatnie wolne miejsce decyduje data wpływu wniosku.

Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zapisu.

 1. Sposób przeliczania punktów:
L.p. Kryteria ustawowe Kryteria szczegółowe Punktacja
 

Potrzeby dziecka

i rodziny

Rodzice pragną wychowania swojego dziecka – kandydata do szkoły w duchu wartości chrześcijańskich. 10
  Rodzeństwo dziecka – kandydata do szkoły jest lub było uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie. 8
  Kandydat do szkoły jest dzieckiem pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie. 8
  Wielodzietność rodziny kandydata. 8
  Lokalne potrzeby społeczne Rodzice dziecka – kandydata do szkoły mieszkają / pracują na osiedlu Kościuszkowskim w Krakowie lub w pobliżu szkoły. 6
SUMA PUNKTÓW 40

   

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 1. Oświadczenie rodziców dziecka – kandydata do szkoły dotyczące woli wychowania dziecka w duchu wartości katolickich, zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie, oraz o woli realizacji statutowych obowiązków rodziców (do pobrania w sekretariacie szkoły).
 2. Zaświadczenie z sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuna w Krakowie.
 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.
 4. Odpowiednio: oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania / dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, lub poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.
 1. Terminy rekrutacji
 2.    Zapisy wszystkich chętnych dzieci do szkoły – od 15 listopada  do 28 lutego,
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do szkoły – 10 marca,
 4. Ogłoszenie naboru uzupełniającego do szkoły – od 10 marca,
 5. Spotkanie integracyjne dla wszystkich nowo przyjętych dzieci – 23 maja,
 6. Spotkania indywidualne dyrektora z rodzicami przyjętych dzieci - kwiecień – maj,
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy poszczególnych klas i wychowawców tych klas – 20 sierpnia.
 1. Rekrutacja uzupełniająca
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza w terminie do końca maja uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 3. W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci znajdujące się na liście rezerwowej. 
 4. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 1. Procedura odwoławcza
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte do szkoły, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

Po ogłoszeniu listy przyjętych (do końca czerwca 2017r.) należy dostarczyć, do sekretariatu szkoły

diagnozę przedszkola o gotowości szkolnej dziecka.

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • Piątek 2017-10-20, Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana
  Łk 12,1-7
  Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Dokumenty szkoły Zasady rekrutacji do kl. I