Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
im. bł. Laury Vicuna w Krakowie

WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA /św. Jan Bosko/

Cel: W myśl św. Jana Bosko kształcimy dobrego

chrześcijanina i uczciwego obywatela

 

Główne kierunki działań w koncepcji pracy szkoły:

Podstawę działalności szkoły stanowi tradycja chrześcijańska, zasady i wartości głoszone przez Kościół Katolicki oraz program wychowawczy oparty na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko oraz jego filarach zawierających się w haśle „ROZUM - RELIGIA – MIŁOŚĆ”.

Cele i zadania

Cele szkoły wynikające z przepisów prawa i jej charakteru katolickiego są następujące:

 1. wychowywanie dzieci w duchu wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na problemy współczesnego świata,

 2. nauczanie dzieci w zakresie treści objętych podstawą programową dla etapów edukacyjnych I i II,

 3. wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej i współpraca z rodziną w tym, co dotyczy integralnego rozwoju i dobra dziecka.

Aby zrealizować cele, szkoła podejmuje następujące zadania:

 1. umożliwia nabycie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

 2. stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i wspomaga ten rozwój,

 3. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną według obowiązujących przepisów,

 4. zapewnia uczniom opiekę w formie zajęć świetlicowych,

 5. stwarza warunki do osobistego poznawania i doświadczania wiary w Boga we wspólnocie Kościoła,

 6. przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego udziału w życiu własnej rodziny,

 7. zapewnia dostęp do środków społecznej komunikacji i uczy odpowiedzialnego z nich korzystania,

 8. zaopatruje uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,

 9. promuje postawy prospołeczne – postawy aktywnego i odpowiedzialnego zaangażowania się w życie grupy: klasy, szkoły, parafii, dzielnicy,

 10. uczy szacunku dla człowieka – dla siebie samego i dla każdego innego człowieka, szczególnie dla rodziców, nauczycieli, ludzi starszych i chorych,

 11. przedstawia ideały prawdy, dobra i piękna,

 12. uczy podejmować wymagania, pokonywać trudności,

 13. uczy pracować zgodnie z katolicką etyką pracy,

 14. reaguje na różne formy ubóstwa, które mogą negatywnie wpływać na integralny rozwój dziecka.

Szkoła realizuje swoje cele statutowe przez:

 1. obowiązkowe, zgodne z planem nauczania zajęcia edukacyjne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne ukierunkowane na indywidualną pomoc uczniom w procesie uczenia się,

 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 4. współpracę z organizacjami i ruchami dzieci i młodzieży, świeckimi i kościelnymi,

 5. współprace z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i osobami indywidualnymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

 1. nauczanie religii obowiązkowe dla wszystkich uczniów, co wynika z faktu wyboru przez rodziców szkoły katolickiej jako środowiska wychowania ich dzieci

W celu zagwarantowania odpowiedniej pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła podejmuje współpracę z następującymi instytucjami:

 1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

 2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 3. Caritas Polska,

 4. ośrodkami i poradniami rodzinnymi,

 5. fundacjami, których cele są zgodne z charakterem Szkoły.

Szkoła posiada własny program wychowawczy oparty na systemie wychowawczym św. Jana Bosko. Program, o którym mowa zakłada budowanie i funkcjonowanie w Szkole wspólnoty wychowawczej, którą stanowią:

 1. siostry salezjanki,

 2. świeccy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy Szkoły,

 3. uczniowie,

 4. rodziny uczniów

Wspólnotę wychowawczą charakteryzują:

 1. duch rodzinny wyrażający się we wzajemnym szacunku, życzliwości, odpowiedzialności i chętnym zaangażowaniu,

 2. poczucie realizacji wspólnej misji, jaką jest wychowanie ucznia, aby był uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem

 3. przyjęcie systemu prewencyjnego jako stylu funkcjonowania wspólnoty i jako metody pedagogicznej.

Szkoła posiada własny program profilaktyczny, który zakłada:

 1. pozytywne ukierunkowanie rozwoju dziecka na wartości, takie jak: życie, radość,

 2. kształtowanie prawdziwego rozumienia wolności, budowania jej w sobie i odważnej obrony,

 3. budowanie poczucia prawdziwej wartości własnej osoby,

 4. ukazywanie prawdy o uzależnieniach i ich skutkach we wszystkich wymiarach życia człowieka,

 5. podejmowanie współpracy z rodzinami i odpowiednimi instytucjami,

 6. podejmowanie działań mających na celu konkretna pomoc tam, gdzie dziecko jest zagrożone.

W szkole są opracowane szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. Mają ono na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnegosą spójne z programem wychowawczym szkoły i jest integralną częścią statutu szkoły.

Wizja

Podstawą i odniesieniem w systemie edukacyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie są wartości chrześcijańskie.

 • Szkoła zapewnia swoim uczniom integralny rozwój,

 • Szkoła wychowuje uczniów świadomych swojej tożsamości jako chrześcijanina, człowieka i Polaka,

 • Szkoła stwarza warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego wiedzy i umiejętności,

 • Szkoła dba o wysoką jakość nauczania i wychowani,

 • Szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów,

 • Szkoła angażuje uczniów w różnego rodzaju inicjatywy pozaszkolne i buduje w nich poczucie przynależności do wspólnoty szkolnej,

 • Szkoła promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków,

 • Szkoła jest otwarta na dialog i potrzeby uczniów oraz ich Rodziców,

 • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami mającymi wpływ na rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży.

Pragniemy, by uczeń naszej szkoły:

 • Był świadomy swoich talentów i własnej wartości.

 • Miał odwagę przyznawać się do wyznawanych wartości.

 • Dążył do zdobywania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności.

 • Rozwijał swoje pasje i zainteresowania.

 • Był człowiekiem szczęśliwym i ciekawym świata .

 • Dbał o środowisko naturalne.

 • Podejmował odpowiedzialność za siebie i innych.

 • Charakteryzował się wysoką kulturą osobistą.

 • Szanował godność drugiego człowieka.

 • Dbał o swoje życie moralne i religijne

Misja

Misją szkoły jest:

 • wychowywanie dzieci w duchu wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na wyzwania współczesnego świata,

 • nauczanie dzieci w zakresie treści programowych dla danego etapu edukacji,

 • towarzyszenie rodzinie w realizacji jej funkcji wychowawczej i współpraca z rodziną we wspieraniu rozwoju integralnego każdego dziecka.

Szkoła jest szkołą katolicką, to znaczy wypełnia swoje zadania: wychowanie, nauczanie
i opiekę nad dziećmi w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła Katolickiego.

Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i ich rodziców szkoła realizuje w duchu systemu wychowawczego św. Jana Bosko. System wychowawczy św. Jana Bosko opiera się na trzech zasadach:

 1. na zasadzie rozumu – przyjmuje się personalistyczną koncepcję człowieka – ucznia jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania;

 2. na zasadzie religii – wartości, które są podstawą i celem procesu dydaktyczno – wychowawczego to wartości religijne, wynikające z przyjęcia Ewangelii;

 3. na zasadzie miłości – „sercem” szkoły jest relacja nauczyciel – uczeń, w której nauczyciel jest świadkiem, mistrzem i przewodnikiem, a jego obecność przy uczniu (asystencja) to przejaw troski o dobro ucznia.

Ucznia naszej szkoły charakteryzuje:

 1. przestrzeganie statutu szkoły i regulaminów zatwierdzonych w szkole,

 2. uszanowane katolickiego charakteru szkoły i wynikających stąd wymagań wychowawczych,

 3. systematyczne i aktywne uczestniczenie w procesie kształcenia: zajęcia w szkole
  i praca w samodzielna,

 4. odnoszenie się z szacunkiem i zasadami kultury do nauczycieli, innych pracowników szkoły, do koleżanek i kolegów,

 5. troska o dobre imię i honor szkoły,

 6. dbałość o dobro wspólne, ład i porządek w szkole,

 7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów bhp i innych,

 8. włączanie się w życie klasy i szkoły,

 9. noszenie przyjętego w szkole jednolitego stroju i stroju galowego w ustalone dni,

 10. regularne i uczciwe usprawiedliwianie nieobecności w szkole,

 11. przestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych.

Szkoła oczekuje od swoich uczniów:

 1. zainteresowania nauką i osiągania pozytywnych, jak najlepszych według własnych możliwości wyników,

 2. uczciwej i solidnej pracy w szkole i w domu,

 3. zachowywania zasad dobrego wychowania,

 4. wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców,

 5. punktualności na zajęciach i efektywnego wykorzystania czasu zajęć,

 6. przygotowania do zajęć edukacyjnych (potrzebne materiały, podręczniki, praca domowa ), wypełniania podjętych zadań, funkcji i dyżurów.

 7. Za spełnianie obowiązków ucznia w szkole współodpowiedzialni są rodzice.

Zasoby materialne

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

 • sale klasowe z niezbędnym wyposażeniem ,

 • pracownie przedmiotowe,

 • salę gimnastyczną,

 • świetlicę,

 • bibliotekę,

 • stołówkę,

 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

 • gabinet pedagoga i psychologa oraz gabinet logopedy,

 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

 • kaplicę szkolną,

 • wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac sportowy.

Działania podejmowane w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów

Priorytetem działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Rola nauczyciela

Wzorem wychowawcy dla wszystkich uczestniczących w misji szkoły są św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello - założyciele Rodziny Salezjańskiej, którzy nadal pozostają wzorem osoby wychowawcy.

Słowa ks. Bosko - Ojca i nauczyciela młodych:

 • Największym szczęściem dla dziecka jest świadomość, że jest kochane”

 • Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał.”

 • Spotkacie ludzi bardziej wykształconych, zdolniejszych, bardziej uznanych ode mnie, ale nikt nie pokocha was tak, jak ja was pokochałem.”

 • Wierzcie mi, że wszystko czym jestem, jest całkowicie dla was. Nie mam innego celu jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fizyczne.”

 • Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także dla was gotów jestem oddać życie.”

Dla skuteczności wychowania w Szkole warunkiem pierwszym i najważniejszym jest osoba nauczyciela - świadka i mistrza tych wartości, które są źródłem i celem procesu wychowywania w Szkole.

Nauczyciel dla uczniów jest:

 • prostym i autentycznym świadkiem wiary katolickiej i tych wartości, dla których ta wiara jest źródłem,

 • przykładem codziennych postaw i postępowania według Bożych przykazań i nauki Kościoła,

 • przyjacielem dzieci, który swoją miłość wobec nich wyraża akceptacją każdej osoby, cierpliwością, pokojem serca i pogodą ducha w relacjach, wyrozumiałością i stanowczością, wiernością zasadom i otwartością na konkretną rzeczywistość, pokorą i mądrością, optymizmem i roztropnością, radością serca i mocą ducha,

 • zdolny widzieć teraźniejszość każdego dziecka w perspektywie eschatologicznej człowieka, gotowy pomóc każdemu dziecku przeżywać najprostsze wydarzenia teraźniejszości ze względu na cel życia człowieka,

 • kompetentny i kreatywny w zakresie powierzonych mu zadań i działań wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w szkole,

 • otwarty na współpracę z rodziną i całą wspólnotą wychowawczą.

Koncepcję pracy zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2015 r.

Uchwała z dnia 10.09.2015 r.

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.